Vores butik er åben, men vi tilbyder stadig Click & Collect til afhentning i vores butik i Hjørring.
Kurv  

Ingen varer

DKK 0,00 Fragt
DKK 0,00 Moms
DKK 0,00 Samlet

Priserne er inklusiv moms

Kurv Til kassen

Kategorier
Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort

Smilyrapport
Kontakt os

Du kan kontakte os på:

Telefon: 98 92 50 45

Send os en e-mail

Salgs og leveringsbetingelser

Standardbetingelser HDC Storkøkken
Ikrafttrædelsesdato d. 1. januar 2008

 

Nedennævnte bestemmelser finder anvendelse for alle forhold, hvori HDC Storkøkken - herefter kaldet HDC - er part, og kan kun fraviges ved skriftlig aftale. Dette er gældende uanset, hvad køber i ordre eller accept måtte have anført. HDC´s eventuelle manglende reaktion på meddelelse fra køber kan ikke betragtes som afkald på bestemmelser i nærværende standardbetingelser. 

1. Tilbud

Tilbud er gældende i 30 dage med mindre andet er anført. Tilbudsprisen er ekskl. merværdiafgift og eventuelle andre udgifter.


2. Annullering

Hel eller delvis annullering af ordrer accepteres kun efter aftale og mod betaling af påløbne omkostninger.
 
 

3. Returvarer

Varer tages kun retur såfremt der indgået særskilt aftale herom, og reklamation berettiget. Varer i ubrugt, ubeskadiget og endnu i original emballage tages retur efter aftale, undtagelsesvis retur mod betaling af returomkostninger, herunder fragt, håndtering mv. efter gældende tarif. Der er INGEN fortrydelsesret, på varer som ikke fremkommer af vores sortiment (specielt bestilt)

 

3.1

Reservedele tages kun retur, såfremt der indgået særskilt aftale herom, senest 2 uger efter modtagelsen, og i forbindelse med returnummer, der oplyses af vores salgsafdeling på tlf. 98 92 50 45. Reservedelene skal være i ubrugt, ubeskadiget og endnu i original emballage.

Returomkostningerne for alle retur varer herunder håndtering vil være 20 % af varens pris, dog min. 165 kr. og max. 575 kr. pr. ordre. Forsendelsen er altid for kundens regning. 

4. Betaling

Med mindre andet er skriftligt aftalt, er betalingsbetingelserne netto kontant. Ved større leverancer og montering, det vil sige, hvor forventede slutsum overstiger 100.000 kr. er HDC berettiget til månedlige a conto betalinger med udgangspunkt i kostprisen for de leverede maskiner, materialer, arbejdstid og lignende.

4.1

Ved forsinket betaling påregnes et rentetillæg på 2 % pr. påbegyndt måned, beregnet fra forfaldsdag, og indtil betaling sker.

4.2

Ved fremsendes af betalingspåmindelser påregnes et rykkergebyr på 150 kr. pr. betalingspåmindelse

 4.3

Ved betalingsmisligholdelse er HDC berettiget til at kræve HDC´s omkostninger til inkasso ved advokat dækket fuldt ud og således ikke kun de ved Renteloven fastsatte maksimumstakster.

5 Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til det solgte forbliver hos HDC Storkøkken, indtil hele købesummen er betalt inkl. eventuelle renter og omkostninger. I tilfælde af købers misligholdelse kan HDC Storkøkken tage det solgte tilbage i overensstemmelse med kreditkøbelovens bestemmelser herom.

6. Produktansvar og erstatning

Produktansvar dækker erstatningsansvar på personer eller ting forvoldt af produkter leveret af HDC, samt det hertil hørende tilbehør og ydelser.

HDC Storkøkken fraskriver sig ansvar for indirekte tab og følgeskader, herunder - men ikke begrænset til - tabt fortjeneste, brugsret, driftstab, rentetab eller tab hidrørende fra driftsforstyrrelser.

7. Reklamationsret

Reklamationsretten omfatter kun produkter, som påviseligt er behæftet med væsentlige fejl eller mangler hidrørende fra mangelfuld udførelse eller anvendelse af dårlige materialer, som er leveret af HDC. Reklamationsretten gælder kun, såfremt produktet er forsvarligt opbevaret, og af køber er anvendt korrekt og til sædvanligt brug ifølge HDCs specifikationer. HDC er ikke ansvarlig for mangler eller fejl, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering fortaget af køber, ændringer foretaget uden HDCs skriftlige samtykke, eller reparation, service eller vedligeholdelse, som enten er udført på mangelfuld måde eller som er udført hos en virksomhed, der ikke er anvist af HDC.

HDCs reklamationsret dækker ikke pærer, tætningslister, glas, filtre, pakninger og justeringer.

7.1

Ved leverancer til byggerier, hvor AB 92 finder anvendelse, acceptere HDC den udvidede ansvarsperiode i AB 92 §10, stk. 4, under forudsætning af, der mellem køber og HDC indgås aftale om betalt service, således at HDC servicerer køber i den udvidede ansvarsperiode, og at HDC indkaldes til eftersyn i overensstemmelse med AB 92 §37-39. HDC betinger sig tillige at være dækket af de af bygherren efter AB 92 §8 tegnede forsikringer.

7.2

HDC Storkøkken yder  1 års reklamationsret på nyt storkøkkenudstyr  der er  bragt i omsætning af HDC samt 3 måneders reklamationsret på reservedele.

7.3

Køber er forpligtiget til at undersøge produktet straks ved modtagelsen og senest 8 dage efter modtagelsen at reklamere over enhver mangel. Overholder køber ikke de anførte frister, mister køber retten til at gøre manglen gældende. Ved levering med fragtmand, skal eventuelle skader ved varerne reklameres til fragtmanden, inden der kvitteres for modtagelsen af varerne. Når køber har kvitteret fragtbrevet overgår ansvaret og risikoen for varen til køber.

7.4

HDC Storkøkken hæfter ikke for mangler og fejl vedbrugte varer, der ikke kan overdrages som nye. Disse overtages i den stand, hvori de er og forefindes med mindre andet er aftalt.

8. Force majeure

HDC er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af HDCs forpligtelser, såfremt HDC kan godtgøre at dette skyldes en hindring for HDCs kontrol såsom, men ikke begrænset til, krig, krigslignende situationer, brand, strejke, lockout, eksport - eller importforbud, embargo, forsinket eller mangelfuld levering af materialer fra underleverandører, produktionsstop, mangel på energi eller transportmuligheder.

I så fald er HDC berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende eller til at hæve aftalen. Så snart hindringen er ophørt, er hver af parterne forpligtet ifølge aftalen, med mindre HDC forinden har hævet denne. En hindring på mere end 3 måneder berettiger hver af parterne til at hæve aftalen.

9. Særlige betingelser

9.1 Levering

Forsendelse fra HDC Storkøkken sker for købers risiko. Fragtfri levering  ved køb af isenkram  over 3.000 kr. ekskl. moms til brofaste øer - indenfor Danmarks grænser. Maskiner/rullende materiel ab dansk lager, Egholmvej 20, 9800 Hjørring. Vi benytter GLS og Danske Fragtmænd til vores leverancer. De gebyrer der bliver pålagt HDC vil blive videregivet i det omfang det er relevant. Vi pålægger ved palle leverancer 15 kr. i palleadministrationsgebyr.

9.2 Reparation og montering

Køber har overfor HDC ansvaret for, at monteringen kan udføres under forhold, der er i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser om arbejdsmiljøet på monteringsstedet. Køber skal sørge for at bekoste nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Med mindre andet er aftalt, skal køber for egen regning og på fagmæssig vis forberede arbejdet, således det forberedende arbejde er afsluttet før HDCs montør kommer til monteringsstedet. Fundamenter og andre underlag skal være klar til at bære den belastning, der er brug for.

10. Fortrydelsesret

HDC Storkøkken yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag køber modtager sine varer. Fortryder køber sit køb skal HDC underrettes herom senest 14 dage efter modtagelsen af varerne. Køber har pligt til at returnere varen i samme stand og mængde, som den er modtaget samt i ubeskadiget original emballage. Køber skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med returneringen af varen. Kopi af faktura bedes vedlagt.

11. Tegninger og beskrivelser

Alle tegninger, dokumentationsmateriale og beskrivelser af produktet, uanset om dette er produceret af HDC eller andre, der er overgivet til køber i forbindelse med tilbud, levering eller på anden måde, forbliver HDCs ejendom. Materialet må ikke uden HDCs forudgående skriftlige samtykke anvendes af køber til andet end installation, drift og vedligeholdelse af produktet og må ikke kopieres eller overdrages til tredjemand. Materialet skal, hvis der ikke indgås aftale om levering af produktet, returneres til HDC.

12. Produktinformation

De tekniske specifikationer og andre opgivne mål i katalogmateriale er af vejledende karakter, og HDC påtager sig intet ansvar for fejl i dette materiale. Alle oplysninger og data, som findes i dette materiale, herunder prislister, er kun bindende i det omfang, dette udtrykkeligt er aftalt mellem parterne.